Informacije

Natječaj – odgojitelj/-ica na određeno vrijeme

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice,

20. srpnja 2023. godine

raspisuje natječaj za radno mjesto

odgojitelja/-ice,

na određeno, puno radno vrijeme,

1 izvršitelj/-ica.

Potpuni tekst natječaja pogledajte u nastavku:

 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA”

VARAŽDINSKE TOPLICE

ULICA BRAĆE RADIĆ 14

VARAŽDINSKE TOPLICE

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ:2186-26-380-23-2

Varaždinske Toplice, 20. srpnja 2023.

 

            Na temelju članka 26. točka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 31. točka 3. alineja 1. Statuta javne ustanove Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto odgojitelj/ica

   1  izvršitelj/-ica na određeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću
(„Narodne novine“ broj 133/97), Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
  • položen stručni ispit

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz vlastoručno potpisanu pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u preslici:

– životopis (vlastoručno potpisan)

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od 6 mjeseci

– uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od 6 mjeseci

– uvjerenje Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od 6 mjeseci

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidati su dužni
dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osobasinvaliditetom

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

            Prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić “Tratinčica” Varaždinske Toplice, Ulica braće Radić 14, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom “Za natječajradno mjesto odgojitelj/ica – ODREĐENO “, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku Natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica”

Varaždinske Toplice