Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića čine članovi: 

1. Silvia Matkun, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača

2. Spomenka Lalić, predstavnik Osnivača

3. Dijana Hereković, predstavnik Osnivača

4. Daniela Zadravec, predstavnica roditelja polaznika dječjeg vrtića

5. Davorka Smiljan, predstavnica odgojitelja